slide image

САЙТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ІТ

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які володіють фундаментальними математичними знаннями та сучасними інформаційними технологіями, мають значний педагогічний досвід.

slide image

САЙТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ІТ

Кафедра інформаційних технологій здійснює навчання студентів РВО «Бакалавр» та РВО «Магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

slide image

САЙТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ІТ

Фахівці з інформаційних технологій орієнтовані на розробку інформаційних управляючих систем, геоінформаційних систем, автоматизованих систем обробки інформацій, інтернет-технологій.

slide image

Кафедра інформаційних технологій заснована у

199 8 році
Кафедра інформаційних технологій є однією з провідних кафедр у галузі інформаційних технологій в Україні. Кафедра була заснована в 1998 році і з того часу готує висококваліфікованих фахівців у сфері ІТ.

Програми кафедри орієнтовані на підготовку фахівців, які мають глибокі знання в галузі ІТ, а також здатні вирішувати складні проблеми у реальному світі.
Кафедра має потужну матеріально-технічну базу, яка включає сучасні комп'ютерні лабораторії, а також доступ до провідних наукових баз даних. Кафедра також співпрацює з провідними компаніями в галузі ІТ, що дозволяє студентам набути практичних навичок і досвіду.
Кафедра інформаційних технологій є одним із найпопулярніших факультетів у університеті. Кафедра щороку приймає на навчання велику кількість студентів, які прагнуть отримати якісну освіту в галузі ІТ.

Випускники кафедри інформаційних технологій працевлаштовуються на різні вакансії у відомих українських та міжнародних компаніях, таких як Luxoft, SoftServe, Netcraker, Hillel IT School, Synebo, Brambling Tech, Genesis, Nemesis Corporation, Volo global, X-Torus, mcpk, Ciklum Group Ltd та інших установах та організаціях.

Станьте частиною ІТ

Ласкаво просимо до кафедри інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету! Наша мета - підготовка висококваліфікованих фахівців для сучасного ринку праці. Крім теоретичного навчання, студенти активно займаються науково-дослідницькою роботою та співпрацюють з ІТ-індустрією. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною інноваційного світу інформаційних технологій!

ІТ-індустрія – це величезний сектор, у якому є місце для всіх. Знайдіть свою нішу, розвивайте свої навички та прагніть до успіху!

Наші переваги

• Навчання в державному університеті, який пропонує актуальні професії
• Високоякісна освіта, яка відповідає стандартам і рекомендаціям Європейського простору вищої освіти
• Найзручніше місце розташування університету для більшості студентів

Доступні курси

Технологічна практика (навчальна)

Практична підготовка студентів є обов’язковою складовою компонентою для здобуття рівня вищої освіти бакалавра та має на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь для прийняття відповідних рішень під час самостійної роботи.

Метою практики є закріплення знань здобутих протягом вивчення певного циклу навчальних дисциплін та придбання практичних навичок зі спеціальності в рамках отриманих теоретичних знань, передбачає збір та вивчення матеріалу для подальших науково-практичних досліджень.

Курс

(Алгоритмізація та програмування) Семестр1-2

Дисципліна «Алгоритмізація та програмування» є обов'язковою дисципліною на рівні вищої освіти бакалавр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної підготовки. Мета дисципліни "Алгоритмізація та програмування  є формування  у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у наукових та виробничних підрозділах, що здійснюють обслуговування та розробку комп’юте­різованих систем, а також програмних та програмно-технічних систем, виготовлення, тестування, відлагодження та запровадження програмних продуктів.

 

Курс

Дискретна математика

Дисципліна “Дискретна математика” є  нормативною дисципліною у напрямку бакалаврської підготовки “Комп’ютерні науки” та належить до професійного та практичного циклу підготовки.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих в шкільних та вузівських загальноосвітніх курсах математики. Отримані знання та вміння будуть використані при вивченні наступних навчальних дисциплін: «Об’єктно-орієнтоване моделювання», «Комп’ютерна схемотехніка», «Розробка прикладних систем баз даних» та інших.

Курс

Чисельні методи

Отримані знання та навички у процесі вивчення дисципліни "Чисельні методи " є невід’ємними складниками формування професійної компетентності та важливим аспектом академічної та професійної підготовки студентів. Програма курсу розрахована на студентів, для яких використання компютерної техніки у своїй діяльності є умовою професійного успіху. Програма передбачає комплексне вивчення основних аспектів методів наближених обчислень в рамках компетентнісного підходу.

Курс чисельних методів включає ключові аспекти пошуку розв’язків математичних та інженерних задач, використовує сучасні технології навчання, є однією із основ дисциплін фахової підготовки студентів.

Курс

Організація баз даних і знань

Курс “Організація баз даних та знань” – це складова частина державного стандарту вищої освіти на рівні бакалавра.

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у будь-яких адміністративних, наукових та виробничних підрозділах, в яких використовують бази даних, а також здійснюють обслуговування та розробку інформаційних систем та систем баз даних.


Курс

Моделі і методи нечіткої логіки

Метою  викладання дисципліни є знайомство з моделями управління на базі нейронечітких систем, вивчення методів формалізації процесів і явищ в понятійному апараті нечіткої логіки.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

основні визначення нечіткої логіки; області застосування нечітких множин і логіки; програмні засоби для моделювання нечітких множин; інструментальні інтегровані програмні середовища розробників для застосування моделей нечітких множин; приклади моделювання нечіткої логіки і мову нечітких формальних методів вирішення прикладних завдань.

вміти:

застосовувати програмні засоби розробки моделей нечіткої логіки, використовувати інструментальні функції інтегрованих програмних середовищ розробників нечіткої логіки; користуватися апаратними засобами моделювання нечітких множин; застосовувати програми нечіткої логіки для вирішення прикладних завдань.


Курс

Комп'ютерні мережі

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними принципами, методами та можливостями технологій комп'ютерних мереж: топології мереж, методи фізичної та логічної структуризації за допомогою мережного комунікаційного обладнання, особливості адресації вузлів у мережі, багаторівнева система передачі даних, протоколи комп'ютерних мереж та базові технології локальних комп'ютерних мереж.


Курс

Прийняття рішень засобами ГІС

Курс «Прийняття рішень засобами ГІС»  формує у студентів комплексний підхід до розробки прикладних геоінформаційних технологій на основі знань з теорії прийняття рішень та геоінформатики. Вивчення  дисципліни «Прийняття рішень засобами ГІС» повинно сформувати навички застосування та інтегрування моделей та методів прийняття рішень у геоінформаційні системи в професійній діяльності. Метою  викладання дисципліни є отримання студентами загальних та спеціальних знань з теоретичних, методологічних та технологічних основ створення геоінформаційних систем підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях.
Курс

Сучасна теорія управління в комп'ютерних системах

Дисципліна «Сучасна теорія управління в інформаційних системах» є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою дисципліни «Сучасна теорія управління в інформаційних системах» є вивчення студентами загальних принципів сучасної теорії управління різних об'єктів, розгляд та побудова конкретних математичних моделей, які використовуються у дослідженні сучасних систем керування, засвоєння основних методів розв’язку цих моделей та аналіз отриманих результатів.


Курс

Методи та засоби інтеграції даних

Дисципліна «Методи та засоби інтеграції даних» є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою дисципліни «Методи та засоби інтеграції даних» є вивчення студентами загальних принципів проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних. Корпоративні сховища даних розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області, їх кінцевими користувачами є менеджери різного рівня, які вирішують задачу розвитку організації або корпорації. Для прийняття тактичних та стратегічних рішень щодо управління та розвитку корпорації потрібні дуже великі обсяги інформації, які повинні постійно оновлюватись з різних джерел. Інтеграція даних – це об’єднання даних, які спочатку вводяться в різні системи.   


Курс

Моделі, технології проектування та управління інформаційних систем

Дисципліна "Моделі, технології проектування та управління ІС" є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю "Компютерні науки та інформаційні технології" та належить до циклу професійної та практичної підготовки. 

Курс