slide image

Відкрий для себе сучасний світ IT

Детальніше
slide image

ВІДЧУЙ ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Детальніше
slide image

КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА ДИЗАЙН

Детальніше
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри інформаційних технологій
 

Кафедра інформаційних технологій заснована у 1998 році.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які володіють фундаментальними математичними знаннями та сучасними інформаційними технологіями, мають значний педагогічний досвід.

Кафедра інформаційних технологій здійснює навчання студентів РВО «Бакалавр» та РВО «Магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

Фахівці з інформаційних технологій  орієнтовані на розробку інформаційних управляючих систем, геоінформаційних систем, автоматизованих систем обробки інформацій,  інтернет-технологій.
На сайті представлені навчальні дистанційні курси, розроблені викладачами кафедри інформаційних технологій для рівнів вищої освіти Бакалавр і Магістр

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Доступні курси

Навчальна практика з ООП

Практична підготовка студентів є обов’язковою складовою компонентою для здобуття рівня вищої освіти бакалавра та має на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь для прийняття відповідних рішень під час самостійної роботи.

Метою практики є закріплення знань здобутих протягом вивчення певного циклу навчальних дисциплін та придбання практичних навичок зі спеціальності в рамках отриманих теоретичних знань, передбачає збір та вивчення матеріалу для подальших науково-практичних досліджень.

Курс

(Алгоритмізація та програмування) Семестр1-2

Дисципліна «Алгоритмізація та програмування» є обов'язковою дисципліною на рівні вищої освіти бакалавр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної підготовки. Мета дисципліни "Алгоритмізація та програмування  є формування  у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у наукових та виробничних підрозділах, що здійснюють обслуговування та розробку комп’юте­різованих систем, а також програмних та програмно-технічних систем, виготовлення, тестування, відлагодження та запровадження програмних продуктів.

 

Курс

Дискретна математика

Дисципліна “Дискретна математика” є  нормативною дисципліною у напрямку бакалаврської підготовки “Комп’ютерні науки” та належить до професійного та практичного циклу підготовки.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих в шкільних та вузівських загальноосвітніх курсах математики. Отримані знання та вміння будуть використані при вивченні наступних навчальних дисциплін: «Об’єктно-орієнтоване моделювання», «Комп’ютерна схемотехніка», «Розробка прикладних систем баз даних» та інших.

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у наукових та виробничих підрозділах, що здійснюють обслуговування та розробку компютерних систем, а також програмних  та програмно-технічних систем тестування, відлагодження та запровадження програмних продуктів.

Згідно з поставленною метою до задач дисципліни входить:

·           Ознайомлення студентів з основними поняттями дискретної математики як інструментарію при обробці інформації в компютерах.

·           Надання студентам навичок перетворення алгебраїчних виразів, які описують обчислювальну систему.

 


Курс

Чисельні методи

Отримані знання та навички у процесі вивчення дисципліни "Чисельні методи " є невід’ємними складниками формування професійної компетентності та важливим аспектом академічної та професійної підготовки студентів. Програма курсу розрахована на студентів, для яких використання компютерної техніки у своїй діяльності є умовою професійного успіху. Програма передбачає комплексне вивчення основних аспектів методів наближених обчислень в рамках компетентнісного підходу.

Курс чисельних методів включає ключові аспекти пошуку розв’язків математичних та інженерних задач, використовує сучасні технології навчання, є однією із основ дисциплін фахової підготовки студентів.

Курс

Моделі і методи нечіткої логіки

Метою  викладання дисципліни є знайомство з моделями управління на базі нейронечітких систем, вивчення методів формалізації процесів і явищ в понятійному апараті нечіткої логіки.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

основні визначення нечіткої логіки; області застосування нечітких множин і логіки; програмні засоби для моделювання нечітких множин; інструментальні інтегровані програмні середовища розробників для застосування моделей нечітких множин; приклади моделювання нечіткої логіки і мову нечітких формальних методів вирішення прикладних завдань.

вміти:

застосовувати програмні засоби розробки моделей нечіткої логіки, використовувати інструментальні функції інтегрованих програмних середовищ розробників нечіткої логіки; користуватися апаратними засобами моделювання нечітких множин; застосовувати програми нечіткої логіки для вирішення прикладних завдань.


Курс

Комп'ютерні мережі

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними принципами, методами та можливостями технологій комп'ютерних мереж: топології мереж, методи фізичної та логічної структуризації за допомогою мережного комунікаційного обладнання, особливості адресації вузлів у мережі, багаторівнева система передачі даних, протоколи комп'ютерних мереж та базові технології локальних комп'ютерних мереж.


Курс

Прийняття рішень засобами ГІС

Курс «Прийняття рішень засобами ГІС»  формує у студентів комплексний підхід до розробки прикладних геоінформаційних технологій на основі знань з теорії прийняття рішень та геоінформатики. Вивчення  дисципліни «Прийняття рішень засобами ГІС» повинно сформувати навички застосування та інтегрування моделей та методів прийняття рішень у геоінформаційні системи в професійній діяльності. Метою  викладання дисципліни є отримання студентами загальних та спеціальних знань з теоретичних, методологічних та технологічних основ створення геоінформаційних систем підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях.
Курс

Грід системи та хмарні обчислення 2023 (заочн.)

Дисципліна "Грід системи та хмарні обчислення" є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  "Компютерні науки" та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Мета дисципліни - надати студентам основні відомості про архітектуру, програмне забезпечення і обслуговування сучасних систем метакомп’ютінга (Грід-систем), а, також, сервіси, які надаються у межах технології хмарних обчислень. Показати і ознайомити студентів з існуючими розбіжностями і загальними рисами, властивими цім двом технологіям, з принципами функціонування окремих складових частин систем та взаємозв’язки між ними.

Курс

Сучасна теорія управління в комп'ютерних системах

Дисципліна «Сучасна теорія управління в інформаційних системах» є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою дисципліни «Сучасна теорія управління в інформаційних системах» є вивчення студентами загальних принципів сучасної теорії управління різних об'єктів, розгляд та побудова конкретних математичних моделей, які використовуються у дослідженні сучасних систем керування, засвоєння основних методів розв’язку цих моделей та аналіз отриманих результатів.


Курс

Методи та засоби інтеграції даних

Дисципліна «Методи та засоби інтеграції даних» є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою дисципліни «Методи та засоби інтеграції даних» є вивчення студентами загальних принципів проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних. Корпоративні сховища даних розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області, їх кінцевими користувачами є менеджери різного рівня, які вирішують задачу розвитку організації або корпорації. Для прийняття тактичних та стратегічних рішень щодо управління та розвитку корпорації потрібні дуже великі обсяги інформації, які повинні постійно оновлюватись з різних джерел. Інтеграція даних – це об’єднання даних, які спочатку вводяться в різні системи.   


Курс

Моделі, технології проектування та управління інформаційних систем

Дисципліна "Моделі, технології проектування та управління ІС" є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю "Компютерні науки та інформаційні технології" та належить до циклу професійної та практичної підготовки. 

Курс

Грід системи та хмарні обчислення

Дисципліна "Грід системи та хмарні обчислення" є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  "Компютерні науки" та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Мета дисципліни - надати студентам основні відомості про архітектуру, програмне забезпечення і обслуговування сучасних систем метакомп’ютінга (Грід-систем), а, також, сервіси, які надаються у межах технології хмарних обчислень. Показати і ознайомити студентів з існуючими розбіжностями і загальними рисами, властивими цім двом технологіям, з принципами функціонування окремих складових частин систем та взаємозв’язки між ними.

Курс